آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی

اولین وبلاگ تخصصی پایه پنجم ابتدایی در ایران

 

درس اول:ساختمان مواد

دراین درس دانش آموزان با مفهوم واژه ی مولکول آشنا می شوند .تفاوت خواص مواد را به تفاوت مولکول های آن ها ارتباط می دهند و با انجام دادن فعالیت هایی ی می برند که مولکول های مواد ، در حال حرکتند، میزان و نوع حرکت به حالت ماده بستگی دارد و نوع حرکت در سه حالت ماده متفاوت است . وجود ربایش بین مولکول های مواد را تجربه می کنند،با مفاهیم اتم ، عنصر و ترکیب آشنا می شوند و مدل مولکولی آن را می سازند.

 

درس دوم:تغییرات مواد

دانش آموزان ضمن انجام دادن فعالیت هایی با مفاهیم تغییر قیزیکی و تغییر شیمیایی آشنا می شوند،با جمع آوری اطّلاعات به اثر تغییر فیزیکی یا شیمیایی ماده بر ساختمان مولکولی آن پی می برند و مثال هایی از تغییرات فیزیکی و شیمیایی را در عمل تجربه می کنند.

 

درس سوم:ماشین ها

در فرایند آموزشی این درس ،دانش آموزان ضمن انجام دادن فعالیت هایی با ماشین ساده ای چون اهرم ،سطح شیب دار و قرقره آشنا می شوند و به کاربرد آن ها در زندگی روزمره پی می برند .هم چنین از طریق جمع آوری اطّلاعات با موتور الکتریکی و کاربرد آن در وسایل مختلف الکتریکی آشنا می شوند.

 

درس چهارم:نور و رنگ

دانش آموزان در این درس ضمن انجام دادن فعالیت هایی با چشمه های نور مصنوعی و پدیده ی شکست نور ، عدسی و کاربرد آن و نیز منشور و فرایند تجزیه ی نور آشنا می شوند.

 

درس پنجم:تاریخچه ی زمین

در فرایند این درس ، دانش آموران با انجام دادن فعالیتی چگونگی تشکیل سنگ های رسوبی را مرور می کنند و از طریق مطالعه ی متن و مدل سازی با فسیل آشنا می شوند.ضمن جمع آوری اطّلاعات ، به طور ساده با چگونگی پیدایش موجودات زنده یر روی زمین آشنا پیدا می کنند ، به مقایسه ی خشکی ها و دریاهای زمین در گذشته  و حال می پردازند و به تغییرات خشکی ها بر روی کره ی زمین پی می برند.

 

درس ششم:خاک زندگی بخش

در فرایند این درس ،دانش آموزان با انجام دادن فعالیت هایی درباره ی چگونگی تشکیل خاک ،مواد تشکیل دهنده ی آن ،میزان نفوذ آب در خاک های مختلف اطّلاعاتی جمع آوری می کنند.آن ها با انجام دادن آزمایش به مقایسه خاک های مختلف و تأثیر آن ها در رشد گیاه می پردازند.ضمن آن با گیاخاک به عنوان عاملی موثر در فرسایش خاک و راه های جلوگیری از آن به جمع آوری اطّلاعات می پردارند.

 

درس هفتم:زمین ناآرام

در فرایند این درس دانش آموزان با انجام دادن فعالیت هایی با ساختمان زمین شامل پوسته، گوشته  و هسته آشنا می شوند و در این زمینه اطّلاعات ساده ای کسب می کنند. آن ها هم چنین اطّلاعاتی درباره ی چگونگی تشکیل آتش فشان ،ساختمان آتش فشان ،چگونگی به وجود آمدن زلزله ، نقاط زلزله خیز کشور و عوامل موثر بر میزان خرابی های ناشی از زلزله جمع آوری می کنند و با کارهایی که هنگام وقوع زلزله باید انجام دهند ، آشنا می شوند.

 

درس هشتم : جانداران ساده

در فرایند این درس ، دانش آموزان گروه دیگری از موجودات زنده به نام«جانداران ساده» را می شناسند و از طریق مشاهده و جمع آوری اطّلاعات با گروه های مختلف جانداران ساده و ویژگی های مهم هر گروه آشنا می شوند و به اهمیت آن ها در زندگی پی می برند.

 

درس نهم:مبارزه ی پنهان

در فرایند این درس ، دانش آموزان جاندارانی مثل باکتر یها ، قارچ ها و ویروس ها یا به طور کلّی میکروب را به عنوان عاملی بیماری زا می شناسند واز طریق جمع آوری اطّلاعات با راه های انتقال بیماری ها آشنا می شوند. دانش آموزان پس از شناختن شیو ه های دفاعی بدن در مقابل بیماری ها با انجام دادن فعالیت های مختلف ، به نقش داروها و واکسن در کمک به به کار گلبول های سفید پی می برند.

 

درس دهم:اندام های حسی

درفرایند این درس ، دانش آموزان بادستگاه عصبی و قسمت های اصلی آن و نیز اندام های حسی آشنا می شوند و با انجام دادن فعالیت های مختلف ، به نقش اندام های حسی به عنوان رابط ما با دنیای خارج پی می برند.هم چنین به طور ساده ساختمان داخلی و چگونگی عمل هر یک را می شناسند.

 

درس یازدهم:انسان ومحیط زیست

در فرایند این درس ، دانش آموزان به طور ساده با محیط زیست و اثر انسان بر  آن آشنا می شوند و با انجام دادن فعالیت های مختلف تفسیر یافته های حاصل از هر فعالیت و بحث و گفت و گو درباره ی آن ها را در می یابند که در یک محیط جانداران با یک دیگر و با محیط بی جان اطراف خود ارتباط های نزدیک دارند و از یک دیگر تأثیر می پذیرند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |