آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی

اولین وبلاگ تخصصی پایه پنجم ابتدایی در ایران

عدد نویسی ومقایسه اعداد

1- دانش آموزان ارزش مکانی ارقام عددی را تعیین کنند.

2- عدد داده شده را دسته بندی کرده نام هر دسته را بنویسند.

3- اعداد تا 12 رقمی را بخوانند وبنویسند.

4- مجموعه ای از اعداد را دو به دو مقایسه ومرتب کنند.

5- جدول عدد نویسی را با توجه به ارزش مکانی رسم کنند.

یاد آوری چهار عمل اصلی

1- با توجه به مفهوم عامل های ضرب برای عبارت ضرب شکل بکشند.

2- حاصل ضرب اعداد چند رقمی را به دست آورند.

3- برای عبارت ضرب یا تقسیم مسئله بنویسند.

4- مسئله های مربوط به چهار عمل اصلی را حل نمایند.

5- تقسیم دورقمی بر یک رقمی ودو رقمی بر دو رقمی را انجام دهند.

6- اجزاءتقسيم را به طور كامل بدانند.

مفهوم کسرهای متعارفی

1- اجزای کسر را بشناسند.

2- برای اشکال داده شده کسر بنویسند.

3- با رنگ کردن اشکال متصل یا منفصل مفهوم کسر متعارفی را بیان نمایند.

4- کسرهای مساوی واحد را بیان کنند.

5- کسر های مساوی صفر را تشخیص دهند.

6- کسرهای بزرگ تر از واحد را بشناسند.

7- کسرهای کوچک تر از واحد را بشناسند.

8- انواع کسرها را مقایسه کنند.

9- برای کسر داده شده شکل رسم کنند.

کسر بزرگ تر از واحد

1- شکل مربوط به کسرهای بزرگ تر از واحد را رسم کنند.

2- معادل کسر بزرگ تر از واحد عدد صحیح بنویسند.

3- کسرهای بزرگ تر از واحد را مقایسه کنند.

جمع وتفریق کسرهای با مخرج های مساوی

1- برای یک عبارت جمع وتفریق شکل رسم کنند وبالعکس.

2- مسئله های مربوط به جمع وتفریق کسرها را حل کنند.

3- حاصل جمع چند کسر مساوی با واحد را به دست آورند.

4- اختلاف دو عدد را بعد از مقایسه به دست آورند.

5- یک عبارت جمع ویا تفریق کسر را با توجه به جاهای خالی آند کامل کنند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |